SPECIALISATIES EN DIENSTEN

 

VASTGOEDRECHT

Meester Versyp heeft een ruime expertise in het vastgoedrecht. Hij biedt juridische bijstand aan promotoren, vastgoedmakelaars, syndici en particulieren, in het bijzonder voor:

 • Bouwrecht, aansprakelijkheid van aannemers en architecten
 • Aannemingsrecht
 • Expertise en schadebegroting in bouwzaken
 • Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieurecht
 • Appartementsrecht en mede-eigendom
 • Burenhinder
 • Zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfdienstbaarheden, e.a.)
 • Onteigeningsrecht, planschade en erfdienstbaarheden van openbaar nut
 • Onroerende leasing
 • Overheidsopdrachten en overheidsconcessies

 

HANDELSRECHT

 • Vennootschapsrecht
 • Handelsovereenkomsten
 • Wet op de marktpraktijken
 • Mededingingsrecht
 • Intellectuele eigendom en merkenrecht
 • Handelshuur en overname handelszaken
 • Invordering van handelsschulden
 • Algemene contractvoorwaarden
 • Faillissementsrecht

 

MERKENRECHT EN INTELLECTUELE EIGENDOM

Als onderneming hecht u groot belang aan uw handelsnaam of het logo van uw bedrijf, uw handelszaak of uw product. Maar is die handelsnaam of dat logo ook beschermd tegen (deloyale) concurrentie?

Wil u vermijden dat een concurrent morgen met uw merk of uw logo gaat lopen? Bescherm ze tegen concurrentie en laat het als gedeponeerd merk vastleggen.

Wij zorgen voor deskundige en individuele juridische begeleiding, onderzoeken uw noden, kijken na voor welke activiteiten uw merk bescherming vereist, controleren of uw merknaam of logo beschikbaar is en voldoende origineel om voor deponering in aanmerking te komen.

Na deponering ontvangt u een certificaat en kan u uw merk voorzien van het ®-teken.

Europese of internationale bescherming kunnen we evenzeer voor u regelen na voorafgaande bespreking en onderzoek van uw precieze wensen en noden.

Uiteraard staan wij u ook bij voor alle geschillen met betrekking tot mededingingsrecht, intellectuele eigendom en marktpraktijken.

Contacteer ons voor bijkomende info!

 

FAMILIERECHT

 • Echtscheiding
 • Patrimoniaal familierecht
 • Erfrecht en nalatenschappen
 • Vereffening-verdeling
 • Jeugdzaken (Houder van het attest bijzondere opleiding jeugdrecht)
 • Buitengerechtelijke bescherming:

  Wanneer een persoon omwille van ouderdom of een fysieke of mentale zwakte niet meer in staat is zijn of haar vermogen te beheren of zelfs voor zichzelf te zorgen, kan aan de vrederechter de aanstelkling van een bewindvoerder worden gevraagd.

  Het is dan de rechter die beslist in welke mate en door wie het beheer gebeurd.

  De buitengerechtelijke bescherming laat de persoon toe op voorhand zelf te beslissen hoe zijn goederen moeten worden beheerd en hoe zijn persoonlijke rechten moeten worden uitgeoefend wanner hij niet meer in staat is dit zelf te doen (art 489-490/2 B.W.).

  Om dat te doen geeft de beschermde persoon een lastgeving aan een of meerdere lasthebber(s) die hij vertrouwt, om bepaalde handelingen in zijn plaats te stellen.

  Deze lastgeving kan worden opgemaakt bij advocatenakte.

  Wij worden regelmatig aangesteld als bewindvoerder en zijn gespecialiseerd in het familiaal vermogensrecht. We hebben de juiste kennis en ervaring om u bij te staan en te adviseren bij de opmaak van een buitengerechtelijke lastgeving, die wij vervolgens publiceren in het Centraal Register van Lastgevingsovereenkomsten.

 

STRAFRECHT EN AANSPRAKELIJKHEIDSRECHT

Meester Versyp is erkend als advocaat voor Cassatie in Strafzaken

 • Verdediging als beklaagde
 • Burgerlijke partijstelling
 • Verkeersrecht
 • Onrechtmatige daad
 • Schadebegroting (materiele, lichamelijke en morele schade)
 • Bouwmisdrijven en milieudelicten
 • Betwistingen Gemeentelijke Administratieve Sancties
 • Sociaal strafrecht

 

FISCAAL RECHT

 • Inkomstensfiscaliteit (directe belastingen)
 • Ondernemingsfiscaliteit (directe belastingen, BTW, accijnzen)
 • Registratiebelastingen en erfbelastingen

 

SOCIAAL RECHT

 • Arbeidsovereenkomsten
 • Ontslagrecht
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Sociaal zekerheidsrecht en pensioenrecht

 

TUCHTRECHT

Heel wat beroepsbeoefenaars zijn onderworpen aan deontologische regels bij de uitoefening van hun beroep.

Advocaten, notarissen, architecten, geneesheren, vastgoedmakelaars, boekhouders, bedrijfsrevisoren, etc zijn onderworpen aan specifieke deontologie.

Ambtenaren en onderwijzend personeel zijn eveneens onderworpen aan het tuchtrecht.

Het is van het allergrootste belang dat de vervolgden van bij de aanvang van de tuchtvervolging goed ingelicht zijn over wat hun rechten en plichten zijn.

Advocaat Philippe Versyp staat u met ervaring en kennis bij in de voorbereiding en de procesvoering van deontologische en tuchtrechtelijke vervolging.

 

MEDISCH RECHT, LICHAMELIJKE SCHADE EN ARBEIDSONGEVALLEN

Een slachtoffer van een ongeval, een medische fout, een arbeidsongeval of een beroepsziekte heeft recht op schadevergoeding,

De bepaling van de vergoeding is veelzijdig: zij betreft onder meer tijdelijke en blijvende werkonbekwaamheid, esthetische schade, genoegenschade, etc.

Als u letsels hebt opgelopen is het van belang dat u zo snel mogelijk contact opneemt met onze diensten.
Zo kunnen wij zorgen dat alle bewijzen worden verzameld om de fout en de aansprakelijkheid te bepalen en de schadevergoeding correct te begroten.

Krijgt u van de verzekering een voorstel tot minnelijke regeling? Vaak is deze (veel te) laag en kan u via een gerechtelijke medische expertise een betere vergoeding bekomen.

Meester Philippe Versyp heeft alle kennis en ervaring in geschillen met betrekking tot lichamelijke schade.

 

ALTERNATIEVE GESCHILLENREGELING: COLLABORATIEF ONDERHANDELEN

Gerechtelijke procedures kunnen lang duren, en een zware financiële en emotionele last vormen.

De wet biedt thans een nieuwe alternatieve procedure van geschillenregeling aan, de collaboratieve onderhandelingen.

Bij deze alternatieve vorm van geschillenoplossing worden de conflicterende partijen bijgestaan door erkende collaboratieve advocaten teneinde een minnelijk akkoord te bewerkstelligen. Het bekomen resultaat heeft bindende kracht onder de vorm van een advocatenakte.

Enkel een hiertoe specifiek opgeleid en erkend advocaat is gerechtigd om collaboratieve onderhandelingen te voeren overeenkomstig artikel 1738 e.v. van het gerechtelijk wetboek.

Meester Philippe Versyp werd als één van de eersten door de OVB erkend als ‘Collaboratief Advocaat”.

De vertrouwelijke en vormelijke geschillenregeling buiten de rechtbank leidt tot een snellere en goedkopere oplossing die rekening houdt met de behoeften van alle partijen.

Een unieke kans om oplossingsgericht en procesvermijdend te handelen!

 

VERTALER-TOLK

 • Beëdigd vertaler-tolk Ned-Fra/Fra-Ned erkend door de rechtbanken: alle vertalingen van juridische teksten, administratieve documenten, akten van vennootschappen etc.
 • Gelegaliseerde vertalingen voor officieel gebruik

 

JURIDISCHE BIJSTAND FRANKRIJK

Mter Philippe Versyp is al meer dan 15 jaar actief als advocaat in Frankrijk.

Hij is opgenomen op het Tableau van Advocaten aan de Balie van Parijs en heeft er een kantoor. Hij was voorheen opgenomen aan de balie van Grenoble sedert 2009.

Wij staan u bij voor alle rechtszaken en procedures in Frankrijk en onder meer voor:

 • Verkeer
 • Strafrecht
 • Familiezaken: echtscheiding, vereffening-verdeling
 • Erfenissen, schenkingen en testamenten
 • Vastgoed: koop en verkoop, zakelijke rechten
 • Ruimtelijke ordening
 • Mede-eigendom
 • Erfdienstbaarheden en burenhinder
 • Handelsrecht en vennootschapsrecht
 • Aansprakelijkheidsrecht: onrechtmatige daad, burenhinder
 • Contractrecht
 • Beëdigde vertalingen

Voor meer informatie, bezoek www.advocaatfrankrijk.com.