TARIEVEN

Het ereloon is de vergoeding voor de door de advocaat geleverde prestaties, zoals:

 • Het instuderen van het dossier.
 • Het bespreken van het dossier tijdens één of meerdere consultaties.
 • Het verrichten van juridisch opzoekingswerk.
 • Het bepalen van de te volgen strategie en te ondernemen procedurele stappen in overleg met de cliënt.
 • Het opmaken van juridisch gemotiveerde briefwisseling (redactie briefwisseling t.a.v. griffies, tegenpartijen, gerechtsdeurwaarders, enz.).
 • Het verlenen van uitgebreid schriftelijk advies, het opmaken van overeenkomsten.
 • Het bewerkstellingen van een minnelijke regeling.
 • Het opmaken van dagvaardingen, besluiten, verzoekschriften, memories.
 • Het opmaken van de stukkenbundel met inventaris.
 • Het pleiten van de zaak op de rechtbank.
 • Het bijwonen van expertises en formuleren opmerkingen op het voorverslag.
 • Het bijwonen van samenkomsten bij de notaris.
 • Het inzien van dossiers op de griffie.
 • Het voeren van onderhandelingen met de tegenpartij of haar raadsman.
 • Het bijhouden van de termijnen die moeten nageleefd worden.
 • Het uitvoeren van een vonnis in samenwerking met de gerechtsdeurwaarder.
 • Het bijhouden van de boekhoudkundige verrichtingen in het dossier.
 • Het informeren van de cliënt over het verloop van het dossier via briefwisseling en telefoongesprekken.
 • Het afsluiten van het dossier en het opmaken van de staat van onkosten en ereloon.

De kosten en erelonen worden aangerekend aan de tarieven gangbaar bij de opmaak van de ereloonstaat. Alle kosten en erelonen zijn onderworpen aan de belasting over de toegevoegde waarde aan het tarief van 21 %.

Bij de aanvang van het mandaat zijn de volgende tarieven van toepassing:

€ 150,00 /uur excl BTW (€ 181,50 incl. BTW). Erelonen buiten kantoor: € 155/uur excl BTW (€ 187,55 incl BTW), vacaties € 95,00/uur excl BTW (€ 114,95 incl BTW). Erelonen voor procedures in Frankrijk: € 180,00/uur excl BTW (€ 217,80 incl BTW). Voor pleidooien ter zitting geldt een minimum van € 300,00 per pleitzitting excl BTW (€ 363,00 incl BTW). Kosten: briefwisseling: € 13,75/pagina excl BTW (€ 16,64 incl BTW); verplaatsingen € 1,25/km excl BTW (€ 1,52 incl BTW); kopieën € 0,55/blz excl BTW (€ 0,67 incl BTW); diverse prestaties secretariaat € 80,00 per uur excl BTW (€ 96,80 per uur incl BTW); forfait voor bureaukosten en dossierkosten elk € 100 per schijf excl BTW (€ 121,00 incl BTW). 

De tarieven worden aangepast aan de evolutie van de kosten- en ereloontarieven zonder voorafgaande melding aan de cliënt. 

Bij invorderingen en buitengerechtelijke incasso kunnen de volgende tarieven gehanteerd worden bovenop de door de schuldenaar betaalde intresten en schadebeding: van 0,00 tot € 1.000,00: 15 % + BTW, 1.000,01 tot € 5.000,00: 12,5 % + BTW, van €  5.000,01 tot € 10.000: 10 % + BTW, € 10.000,01 tot € 25.000,00: 7,5 % + BTW, € 25.000,01 tot € 50.000,00: 6 % + BTW, € 50.000,01 tot € 100.000,00: 5 % + BTW, meer dan € 100.000,00: 2,5 % + BTW. 

Alle provisienota’s en ereloonnota’s zijn contant betaalbaar uiterlijk binnen de acht dagen. Bij niet-tijdige betaling is een nalatigheidintrest verschuldigd gelijk aan 8 % per jaar, zonder aanmaning. Daarenboven is bij niet tijdige betaling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 10 % van het openstaande bedrag. Indien de cliënt de facturen periodiek afbetaalt is eveneens een intrest verschuldigd gelijk aan 8 % zonder dat zulks expliciet dient gemeld te worden, ook indien de afbetaling door ons expliciet of impliciet wordt aanvaard. De periodieke betaling zal telkens vooraf aangerekend worden op de op dat ogenblik verschuldigde intresten en in tweede instantie op de hoofdsom.

Gerechtskosten omvatten de prestaties die de gerechtsdeurwaarders leveren en die bestaan uit het betekenen van dagvaardingen, vonnissen en arresten, het leggen van beslag, het overgaan tot openbare verkoop, en die de griffie levert zoals het nemen van kopijen van gerechtelijke dossiers en het inschrijven van de zaak op de rol waarvoor rolrecht moet betaald worden. 

De rechtsplegingsvergoeding is een gerechtskost die door de verliezende partij aan de winnende partij dient betaald te worden. De bekomen rechtsplegingsvergoeding wordt in mindering gebracht van het te betalen ereloon.

Tot slot kunnen wij nog meedelen dat de beroepsaansprakelijkheid van de advocaat verzekerd is via de Orde van Vlaamse Balies, dit bij AMLIN EUROPE NV tot een bedrag van 1.250.000 EUR per schadegeval. De aansprakelijkheid van ons kantoor is beperkt tot dit bedrag.